อ่านเฉพาะบทความของบล็อคในรูปแบบพิเศษ ...
sidebar / flipcard / mosaic / snapshot / timeslide

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

รัฐบาลใหม่

Posted by พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์ on 12:28 with No comments

คงไม่สายจนเกินไปที่ต้องรอจนกว่าจะมีความแน่นอนว่าคณะรัฐมนตรีชุดล่าสุดจะเป็นคณะรัฐมนตรีสำหรับรัฐบาลของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของบ้านเราค่อนข้างจะพลิกผันไปตามกาลเวลา แม้จะเพียงแค่กะพริบตาแวบเดียวก็ตาม แต่ก็นั่นแหละ เราคงจะมองหาความแน่นอนไม่ได้หรอกกับวิถีทางทางการเมืองของไทย ถึงแม้ว่าจะมองว่ารัฐบาลนี้เกิดมาจากการเลือกสรรของ คสช.ก็ตาม

ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว นั้น บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสมหมาย ภาษี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายพรชัย รุจิประภา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสุธี มากบุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายรัชตะ รัชตะนาวนิ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ก็ดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันสารพัดในเรื่องความเหมาะสม และเรื่องที่มีนายทหารทั้งเก่าและเก๋าได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นคณะรัฐมนตรี เหมือนกับที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วในกรณีของการแต่งตั้ง สนช.นั่นแหละ ครับ

ที่นำรายชื่อมาลงไว้ ณ ที่นี้ ก็เพราะพวกเราคือ สารวัตรทหาร บุคคลเหล่านี้ก็ถูกจัดขึ้นไว้ในทำเนียบของบุคคลสำคัญที่จะต้องมีการอารักขาและรักษาความปลอดภัยอย่างเลี่ยงไม่พ้น รู้จักกันไว้ก็ไม่เสียหลายหรอกครับ เพื่อชาติน่ะครับ

ถึงยังไงก็ยังน่าดูแลมากกว่านักการเมืองอาชีพครับ
แม้จะรู้สึกขัดใจอยู่บ้างเป็นบางคนก็ตามที

และสิ่งที่เราต้องทำนั้น ... ก็เพราะมันเป็นหน้าที่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น